Arqon Ar

Ümumi məlumat

Arqon - qaynaq üçün qoruyucu mühitin yaradılmasında, metallar və onların ərintilərinin, alüminium, alüminium və maqnezium ərintiləri, aşkarlanmış paslanmayan xrom-nikel super ərintiləri və müxtəlif polad siniflərin qaynağında, kəsilməsində və əriməsində, habelə metalların saflaşdırmasında istifadə olunur.

Xassələrinə görə arqonun istifadə olunması:

  • elektrik lampalarda,
  • şüşə daxilinin doldurulması,
  • mühəndis lazer sistemlərində materialların təmiz spektral analizi üçün xüsusi xassələrli metalların əridilməsi,
  • yüksək aşkarlanmış poladdan elektrik hissələrində qövsün qorunması üçün konstruksiya,
  • həmçinin elektrik qaynaq alüminium hissələrində.

Təhlükəsizlik tələbləri

Arqon partlayıcı və ya zəhərli qaz deyil, lakin yaşayan orqanizmlər üçün təhlükəlidir. Yaşayan orqanizmlər qapalı şəraitdə arqonun təsirinə məruz qaldıqda boğulma, şüursuzluq və ölüm təhlükəsi yaranır. İlk yardım tədbirləri kimi şüur itkisi baş veribsə süni tənəffüz vermək lazımdır, şüur itkisi olmadıqda isə çölə çıxmaq kifayətdir.