N2XSY-fl

Tətbiq sahəsi

Standart: TŞ AZ 2002283071.008 (İEC 60840) Rus analoqu: ПвВнг Kabel istehsal sahələrində, kabel xətlərində stasionar quraşdırılma üçün istifadə olunur. Kabellər quru torpaqda və həmçinin səviyyələr fərqinin məhdudiyyəti olmadan quraşdırılma imkanına malikdirlər. Kabel qrup halında quraşdırılmada yanmanı yaymır.

Tikilmiş polietilen (XLPE) izolyasiyalı, yanmanı yaymayan polivinilxlorid (PVX) örtüklü, mis keçiricili yüksək gərginlik kabeli


Konstruksiya:

1. Cərəyan keçirən damar - çoxməftilli dairəvi kipləşdirilmiş mis məftillər, IEC 60228 - ə əsasən 2-ci sinif

  • Çoxməftilli kipləşdirilmiş dairəvi formalı damarın en kəsik sahəsi 185÷800mm²
  • Çoxməftilli kipləşdirilmiş 5 ədəd sektordan təşkil olunmuş dairəvi formalı damarın en kəsik sahəsi 1000÷1600mm2

2. Damarüstü ekran- ekstruziya üsulu ilə çəkilmiş tikilmiş yarımkeçirici polietilen
3. İzolyasiya- tikilmiş polietilen (2X)
4. İzolyasiyaüstü ekran- ekstruziya üsulu ilə çəkilmiş tikilmiş yarımkeçirici polietilen
5. Ayırıcı təbəqə- su bloklayıcı yarımkeçirici lent
6. Ekran- mis lent ilə bağlanmış mis məftillər (S)

Damarın en kəsik sahəsi 185-800 mm2 olan kabellər üçün ekranın minimum en kəsik sahəsi 35 mm2
Damarın en kəsik sahəsi 1000 mm2 və daha çox olan kabellər üçün ekranın minimum en kəsik sahəsi 50 mm2

7. Ayırıcı təbəqə- PETF lent
8. Xarici mühafizə örtüyü- yanmanı yaymayan polivinilxlorid (Y-fl)

Texniki xarakteristika:

  • Damarın işçi temperaturu / +900C
  • Qəza zamanı kabelin damarlarının maksimal qızma temperaturu / +1300C
  • Qısaqapanma zamanı kabelin damarlarının maksimal qızma temperaturu / +2500С
  • Qısaqapanma müddəti (çox olmayaraq) / 5 san
  • Kabelin quraşdırılma temperaturu (az olmayaraq) / -100С
  • Ətraf mühitin temperaturu / -50 / +500C
  • Kabelin minimal əyilmə radiusu / 15xD (D- kabelin xarici diametri)