NA2XS(F)2Y

Tətbiq sahəsi

Standart: AZS 418-2010 (TS İEC 60502-2), TSE K 204 Rus analoqu: AПвПг Torpağın və suyun korroziya aktivliyinin dərəcəsindən asılı olmayaraq torpaqda, xəndəkdə stasionar quraşdırılma üçün istifadə olunur. Kabel nəm keçirməyə qarşı hermetikləşdirilib, ona görədə qaydalara riaət etməklə bu kabelləri yüksək nəmli torpaqda, qismən su dolmuş qurğularda mexaniki zədələrdən qorunmaq şərti ilə istismar etmək olar. Günəş şüalarının radiasiyasından qorunmadan açıq havada, həmçinin kabel xətlərində (bu şərtlə ki, yanğına qarşı mühafizə şərtlərinə cavab verən örtükdən istifadə olunsun) istifadəsi mümkündür. Kabellər səviyyələr fərqinin məhdudiyyəti olmadan quraşdırıla bilər.

Tikilmiş polietilen (XLPE) izolyasiyalı, subloklayıcı yarımkeçirici lentli, polietilen (PE) örtüklü, alüminium keçiricili təkdamarlı yüksək gərginlik kabeli


Konstruksiya:

1. Cərəyan keçirən damar - çoxməftilli dairəvi kipləşdirilmiş alüminium (A) məftillər, IEC 60228 - ə əsasən 2-ci sinif

- Çoxməftilli kipləşdirilmiş dairəvi formalı damarın en kəsik sahəsi 25÷1000mm²

- Çoxməftilli kipləşdirilmiş 5 ədəd sektordan təşkil olunmuş dairəvi formalı damarın en kəsik sahəsi 1000÷1600mm2

2. Damarüstü ekran- ekstruziya üsulu ilə çəkilmiş tikilmiş yarımkeçirici polietilen

3. İzolyasiya- tikilmiş polietilen (2X)

4. İzolyasiyaüstü ekran- ekstruziya üsulu ilə çəkilmiş tikilmiş yarımkeçirici polietilen

5. Ayırıcı təbəqə- su bloklayıcı yarımkeçirici lent

6. Ekran- mis lent ilə bağlanmış mis məftillər (S)

Damarın en kəsik sahəsi 25-120 mm2 olan kabellər üçün ekranın minimum en kəsik sahəsi 16 mm2
Damarın en kəsik sahəsi 150-300 mm2 olan kabellər üçün ekranın minimum en kəsik sahəsi 25 mm2

Damarın en kəsik sahəsi 400-1000 mm2 olan kabellər üçün ekranın minimum en kəsik sahəsi 35 mm2
Damarın en kəsik sahəsi 1200 mm2 və daha çox olan kabellər üçün ekranın minimum en kəsik sahəsi 50 mm2

Ekranın en kəsik sahəsinin maksimum həddi sifarişçinin tələbinə əsasən hazırlana bilər.

7. Ayırıcı təbəqə- su bloklayıcı yarımkeçirici lent (F)

8. Xarici mühafizə örtüyü- polietilen (2Y)


Texniki xarakteristika:

  • Damarın işçi temperaturu / +900C
  • Qəza zamanı kabelin damarlarının maksimal qızma temperaturu / +1300C
  • Qısaqapanma zamanı kabelin damarlarının maksimal qızma temperaturu / +2500С
  • Qısaqapanma müddəti (çox olmayaraq) / 5 san
  • Kabelin quraşdırılma temperaturu (az olmayaraq) / -150С
  • Ətraf mühitin temperaturu / -60 / +500C
  • Kabelin minimal əyilmə radiusu / 15xD (D- kabelin xarici diametri)