www.stp.az
 • Polikarbonat lövhələr

Tətbiq
sahəsi

Məsaməli polikarbonat lövhələrin yüngüllüyü orijinal konstruksiyalar hazırlamağa imkan verir, işıqlandırma sahəsinin həcmini artırır, qaldırıcı mexanizmlərin köməyi olmadan quraşdırılması həyata keçirilir;
İnşa olunan obyektin maya dəyərinin azaldılması, məsaməli polikarbonatın tətbiqi inşa obyektinin ümumi maya dəyərini azaldır, həmçinin, qatların yüngül çəkisi tikililərin həcminin azaldılmasına imkan verir;
Asan emal – qatları sadə kəsici alətlərlə asanlıqla kəsərək istənilən formaya salmaq olur;Kimyəvi maddələrə müqavimətlilik – məsaməli polikarbonat lövhələr bir çox kimyəvi maddələrin və birləşmələrin təsirinə davamlıdır;
Asan təmizləmə – məsaməli polikarbonat lövhələr adi su və pambıq parçanın köməyi ilə asanlıqla təmizlənir (bəzi hallarda təmizləyici vasitələrin istifadəsinə icazə verilir, buna baxmayaraq, polikarbonatı ammoniumlu vasitələrlə təmizləmək məsləhət görülmür, onlar polikarbonatı zədələyir); 

Polikarbonat lövhələrin tikinti sənayesində istifadəsini vacibləşdirən xassələrindən biri onun istənilən iqlim şəraitində əlverişli olmasıdır, məsələn, –50°C - + 120°C temperatur aralığında materialın xassələri dəyişmir, yüksək temperatur dəyişmələrinə mü

Polimer Məmulatlar zavodu 4 mm – 40 mm qalınlıqda yüksək keyfiyyətli polikarbonat lövhələr təklif edir. Qalınlıqlarından asılı olaraq məsaməli polikarbonat lövhələrin tətbiqi sahələri aşağıdakılardır:

 • Qalınlıq, H mm

 • 4mm;

  qış bağları, istixanalar, asma tavanlar və reklam konstruksiyaları (sərgi stendləri və vitrinlər);

 • 6mm;

  geniş tətbiq sahəsinə malikdir (günlüklər, istixanalar, vitrajlar);geniş tətbiq sahəsinə malikdir (günlüklər, istixanalar, vitrajlar);

 • 8mm;

  geniş tətbiq sahəsinə malikdir (arakəsmələr, günlüklər, istixanalar, damlar);

 • 10mm;

  şaquli və qismən üfüqi səthlərin başdan-başa örtülməsi üçün (zenit fənərləri, avtomagistrallar üçün səs keçirməyən çəpərlər);

 • 16mm;

  böyük aşırımlı tavanlar üçün (binalar, qurğular);

 • 20mm;

  stadionların, idman qurğularının, hovuzların, piyada keçidlərinin, avtodayanacaq örtüklərinin, çardaq pəncərələri və balkonların şüşəbəndlənməsi.

Polikarbonatın texniki parametrləri

Тəbəqələrin qalınlığı,mm
  • 4
  • 6
  • 8
  • 10
  • 16
  • 20
  • 0.9
  • 1.3
  • 1.5
  • 1.7
  • 2.7
  • 3.1
  • 0.7
  • 1.05
  • 1.3
  • 1.6
  • 2.5
  • 3.5
  • 16
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 23
  • 0.24
  • 0.27
  • 0.28
  • 0.29
  • 0.36
  • 0.37
  • 4.1
  • 3.7
  • 3.6
  • 3.1
  • 2.0
  • 1.8
  • 84
  • 82
  • 82
  • 80
  • 76
  • 79

Məsaməli polikarbonatın tətbiqi sahələri:

  • işıqkeçirici dam örtükləridamlar, divarlar və vitrinlərin şüşəbəndlənməsitağ örtükləri, çardaqlarişıq (zenit) fənərləriyanacaqdoldurma məntəqələri, avtodayanacaqlar, avtovağzallar, avtobus dayanacaqlar
  • İstixanalar, Qış bağları, Anbarlar
  • Sərgi stendləri, Pavilyonlar, vitrinlər, İşıqlı Çöl reklam lövhələri
SUMQAYIT TEXNOLOGİYALAR PARKI

POLİKARBONAT
PROFİLLƏR

Polikarbonat profillər, xüsusi olaraq, məsaməli polikarbonat lövhələrin quraşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Profillərin əyilmə radiusu, termiki genişlənmə əmsalı lövhələrin həmin parametrləri ilə eynilik təşkil edir.
Polikarbonat profillər çöx yüksək möhkəmliyə malikdir, işığı yaxşı keçirir, kiçik çəkiyə malikdir və ultrabənövşəyi şüaların təsirinə qarşı davamlıdır.
Birləşdirici profillər çox uzun məsafəli örtüklərin çəkilməsində, xüsusilə, yarımqaranlıq damların örtük işlərində istifadə olunurlar ki, lövhələrin birləşdiyi yerlərdən də işıq şüaları keçə bilsin. Profillərin günəşin radiasiya şüalarından qorunması üçün çöl tərəfdən xüsusı qoruyucu örtüklə örtülürlər.Polikarbonat profillərin üstünlükləri: polikarbonat lövhələrin birləşmə yerlərində işıq şüalarının ötürülməsi; çox yüngül çəki; əyilə bilməsi və hermetik örtüklərin əmələ gəlməsi.

Texniki xarakteristikası:

  • Profilin tipi

   HP 4-6

   HP 8

   HP 10

  • Həndəsi ölçüləri mm 3

   A 8,76

   B 52.55

   A 11,3

   B 68,72

   A 14,04

   B 84,89

  • Profilin çəkisi, q/m 3

   106

   183

   277

  • Profilin divarının qalınlığı,mm 3

   0,71

   0,93

   1,15

  • Profilin uzunluğu,m 3

   6

  • Profilin tipi

   HCP 8-16 (qapaq)

   HCP 8-10 (baza)

   HCP 16 (baza)

  • Həndəsi ölçüləri mm 3

   A 18,6

   B 60

   A 16,4

   B 62

   A 23

   B 62

  • Profilin çəkisi, q/m 3

   184

   166

   206

  • Profilin divarının qalınlığı,mm 3

   1.2

  • Profilin uzunluğu,m 3

   6

  • Profilin tipi

   UP 4

   UP 6

   UP 8

   UP 10

   UP 16

  • Həndəsi ölçüləri mm

   A 6,8

   B 24,0

   A 9,0

   B 25,0

   A 11

   A 13,0

   A 19,0

  • Profilin çəkisi, q/m 3

   50

   64

   68

   70

   72

  • Profilin divarının qalınlığı,mm 3

   0,9

   1,0

   1,0

   1,0

   1,0

  • Profilin uzunluğu,m 3

   6

Polikarbonatın
digər
materiallardan
üstünlükləri:

 • Zərbəyə davamlılıq
 • Yüngül çəki
 • Yüksək istilik izolyasiyası
 • Yüksək işıq ötürücülüyü
 • Əla səs izolyasiyası
 • Uzunömürlülük
 • Təhlükəsiz şüşəbəndləmə
 • UB radiasiyadan müdafiə
  • Sökülməyən birləşdirici profillər, hər şeydən öncə, kiçik konstruksiyalı polikarbonat lövhələrdə - birləşmə məsafələrinin daha az olduğu konstruksiyalarda istifadə edilir. Bu profil şaquli vəziyyətdə olan polikarbonat panellərin birləşdirilməsi üçün idealdır (ofis arakəsmələri, reklam şitləri, işıq qutuları və s.).
  • Panellərin karkas ilə və eyni zamanda öz aralarında tez və etibarlı birləşməsini təmin edir. Profil iki hissədən ibarətdir: alt hissə - “baza” və yuxarı hissə - bağlayıcı “qapaq” adlanır.
  • Bu tip polikarbonat profillər polikarbonat lövhələrin uclarını qapamaq və kip birləşdirməkdən ötrüdür. Qapayıcı profillər polikarbonat təbəqələrin uclarına haşiyə verməklə yanaşı onları sınma, əyilmə və digər deformasiyalardan qoruyur, habelə, məsamələrin daxilində əmələ gələn kondensatı kənarlaşdırır. Bu tip profillər digər sərt materiallardan hazırlanmış uyğun qalınlığa malik təbəqələrin də uc hissələrinin haşiyələnməsində istifadə edilə bilər.
  • İstismar müddəti 50 il olan bu panellər bir çox məqsədlər üçün, xüsusilə dam örtüklərinin konstruksiyalarında istifadə olunurlar. Günün işıqlı vaxtından səmərəli istifadə etmək və elektrik enerjisinə qənaət baxımından əvəzsizdirlər. Polikarbonat panellərin malik olduqları qapayıcı birləşmələr onların sendviç panellərlə və biri-biri ilə kip birləşməsini təmin edir.

  QAPAYICI BİRLƏŞMƏYƏ MALİK POLİKARBONAT PANELLƏR

  • Profilin tipi

   HP 8

   HP 10

  • Profilin çəkisi, q/m

   183

   277

  • Həndəsi ölçüləri mm

   11,3 68,72

   14,4 84,89

  • Profilin divarının qalınlığı,mm

   0,93

   0,93

  • Profilin uzunluğu,m

   6

Təklif al