N2XSE2Y

Tətbiq sahəsi

N2XSE2Y Standart: AZS 418-2010 (TS İEC 60502-2), TSE K 204 Rus analoqu: ПвП Torpağın və suyun korroziya aktivliyinin dərəcəsindən asılı olmayaraq torpaqda, xəndəkdə stasionar quraşdırılma üçün istifadə olunur. Günəş şüalarının radiasiyasından qorunmadan açıq havada, həmçinin kabel xətlərində (bu şərtlə ki, yanğına qarşı mühafizə şərtlərinə cavab verən örtükdən istifadə olunsun) istifadəsi mümkündür. Kabellər səviyyələr fərqinin məhdudiyyəti olmadan quraşdırılma imkanına malikdirlər.

Tikilmiş polietilen (XLPE) izolyasiyalı, polietilen (PE) örtüklü mis keçiricili üçdamarlı yüksək gərginlik kabeli


Konstruksiya:

1. Cərəyan keçirən damar - çoxməftilli dairəvi kipləşdirilmiş mis məftillər, IEC 60228 - ə əsasən 2-ci sinif

  • Çoxməftilli kipləşdirilmiş dairəvi formalı damarın en kəsik sahəsi 25÷300 mm²

2. Damarüstü ekran- ekstruziya üsulu ilə çəkilmiş tikilmiş yarımkeçirici polietilen
3. İzolyasiya- tikilmiş polietilen (2X)
4. İzolyasiyaüstü ekran- ekstruziya üsulu ilə çəkilmiş tikilmiş yarımkeçirici polietilen
5. Ayırıcı təbəqə- su bloklayıcı yarımkeçirici lent
6. Ekran-hər birinin üzəri mis məftil və mis lent ilə ekranlanmış damarlar (SE)

Damarın en kəsik sahəsi 25-120 mm2 olan kabellər üçün ekranın minimum en kəsik sahəsi 16 mm2
Damarın en kəsik sahəsi 150-300 mm2 olan kabellər üçün ekranın minimum en kəsik sahəsi 25 mm2

Ekranın en kəsik sahəsinin maksimum həddi sifarişçinin tələbinə əsasən hazırlana bilər.

7. Daxili doldurucu- polivinilxlorid plastikatı
8. Xarici mühafizə örtüyü- polietilen (2Y)


Texniki xarakteristika:

  • Damarın işçi temperaturu / +900C
  • Qəza zamanı kabelin damarlarının maksimal qızma temperaturu / +1300C
  • Qısaqapanma zamanı kabelin damarlarının maksimal qızma temperaturu / +2500С
  • Qısaqapanma müddəti (çox olmayaraq) / 5 san
  • Kabelin quraşdırılma temperaturu (az olmayaraq) / -200С
  • Ətraf mühitin temperaturu / -60 / +500C
  • Kabelin minimal əyilmə radiusu / 12xD (D- kabelin xarici diametri)