N2XSEY-LS

Tətbiq sahəsi

Standart: AZS 418-2010 (TS İEC 60502-2), TSE K 204 Rus analoqu: ПвВнг(А)-LS Kabel istehsal sahələrində, kabel xətlərində stasionar quraşdırılma üçün istifadə olunur. Kabellər quru torpaqda və həmçinin səviyyələr fərqinin məhdudiyyəti olmadan quraşdırılma imkanına malikdirlər. Kabel qrup halında quraşdırılmada yanmanı yaymır.

Tikilmiş polietilen (XLPE) izolyasiyalı, zəif tüstü və qaz ayrılmasına malik yanmanı yaymayan polivinilxlorid (PVX) örtüklü, mis keçiricili üçdamarlı yüksək gərginlik kabeli


Konstruksiya:

1. Cərəyan keçirən damar - çoxməftilli dairəvi kipləşdirilmiş mis məftillər, IEC 60228 - ə əsasən 2-ci sinif

  • Çoxməftilli kipləşdirilmiş dairəvi formalı damarın en kəsik sahəsi 25÷300 mm²

2. Damarüstü ekran- ekstruziya üsulu ilə çəkilmiş tikilmiş yarımkeçirici polietilen
3. İzolyasiya- tikilmiş polietilen (2X)
4. İzolyasiyaüstü ekran- ekstruziya üsulu ilə çəkilmiş tikilmiş yarımkeçirici polietilen
5. Ayırıcı təbəqə- su bloklayıcı yarımkeçirici lent
6. Ekran-hər birinin üzəri mis məftil və mis lent ilə ekranlanmış damarlar (SE)

Damarın en kəsik sahəsi 25-120 mm2 olan kabellər üçün ekranın minimum en kəsik sahəsi 16 mm2
Damarın en kəsik sahəsi 150-300 mm2 olan kabellər üçün ekranın minimum en kəsik sahəsi 25 mm2

Ekranın en kəsik sahəsinin maksimum həddi sifarişçinin tələbinə əsasən hazırlana bilər.

7. Daxili doldurucu- polivinilxlorid plastikatı
8. Xarici mühafizə örtüyü- zəif tüstü və qaz ayrılmasına malik yanmanı yaymayan polivinilxlorid (Y-LS)


Texniki xarakteristika:

  • Damarın işçi temperaturu / +90 ºC
  • Qəza zamanı kabelin damarlarının maksimal qızma temperaturu / +130 ºC
  • Qısaqapanma zamanı kabelin damarlarının maksimal qızma temperaturu / +250 ºC
  • Qısaqapanma müddəti (çox olmayaraq) / 5 san
  • Kabelin quraşdırılma temperaturu (az olmayaraq) / -15 ºC
  • Ətraf mühitin temperaturu / -50 / +50 ºC
  • Kabelin minimal əyilmə radiusu / 12xD (D- kabelin xarici diametri)