H05V-R / H07V-R

Tətbiq sahəsi

Naqillər elektrik avadanlıqlarında, maşın və mexanizmlərdə, dəzgahlarda və eləcə də, işıqlandırma və güc şəbəkələrində stasionar quraşdırma zamanı istifadə olunur. Bu naqillərin nominal işçi gərginliyi ən çoxu 300-500V və 450/750V dəyişən elektrik şəbəkələri üçün və yaxud 1000V (sabit gərginlik zamanı)-dur.

KONSTRUKSİYA

  1. Tək və yaxud çoxməftilli burulmuş mis cərəyan keçirən damar
  2. PVC izolyasiya

H05V-U, H07V-U - PVC izolyasiyalı, mis məftilli sərt naqil
H05V-R, H07V-R - PVC izolyasiyalı, mis məftilli elastik naqil

H05V-K, H07V-K - PVC izolyasiyalı, mis məftilli yüksək elastikliyə malik naqil
H03VH-U, H05VH-U - PVC izolyasiyalı, paralel yerləşdirilmiş, ayırıcı qatlı, 2 və ya 3 mis məftilli naqil


Quraşdırma naqillərinin texniki göstəriciləri

Naqilin markası

Damarların sayı, ədəd

Cərəyan keçirən damarların en kəsik sahəsi, mm2

H05V-U, H07V-U

H05V-R, H07V-R

H05V-K, H07V-K

H03VH-U, H05VH-U

1

1

1

2 və yaxud 3

0.5 ÷ 10

0,5 ÷ 240

0,5 ÷ 240

0,75 ÷ 4.0

Quraşdırma naqillərinin texniki göstəriciləri

Naqilin markası

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsiNaqilin təxmini diametri, mm

Naqilin təxmini çəkisi, kq/km

Cərəyan keçirən damarın 20˚C-də maksimal elektrik müqaviməti Om/km (çox olmamalı)
H05V-R

0,5

0,75

1,0

2

2.2

2.3

8,5

12

14

39,6

25,5

21,8

HO7V-R

1,5

2,5

4,0

6,0

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

3.0

3.6

4.2

4.8

5.9

6.9

8.2

9.3

10.8

12.4

14.5

15.9

17.7

19.8

22.8

20,6

44,4

46,8

66,3

109,8

172,2

264,5

364,3

515,1

689,0

958.5

1175

1575

1945

2520

14,0

7,49

4,79

3,11

1,99

1,21

0,809

0,551

0,394

0,277

0,203

0.153

0.124

0.0996

0.0754

STP Kabel zavodu olaraq digər ölçülü kabellər də istehsal olunur.


TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • İcazə verilən maksimum istismar temperaturu: +70°C
  • Havanın nisbi rütubəti: 100%
  • İstismar müddəti: 15 il