H05V-U / H07V-U

Tətbiq sahəsi

Bu naqillər elektrik avadanlıqlarında, maşın və mexanizmlərdə, dəzgahlarda və eləcə də, işıqlandırma və güc şəbəkələrində stasionar quraşdırma zamanı istifadə olunur. Bu naqillərin nominal işçi gərginliyi ən çoxu 300-500V və 450/750V dəyişən elektrik şəbəkələri üçün və yaxud 1000V (sabit gərginlik zamanı)-dur.

 

 

 

KONSTRUKSİYA

  1. Tək və yaxud çoxməftilli burulmuş mis cərəyan keçirən damar
  2. PVC izolyasiya

H05V-U, H07V-U - PVC izolyasiyalı, mis məftilli sərt naqil
H05V-R, H07V-R - PVC izolyasiyalı, mis məftilli elastik naqil
H05V-K, H07V-K - PVC izolyasiyalı, mis məftilli yüksək elastikliyə malik naqil
H03VH-U, H05VH-U - PVC izolyasiyalı, paralel yerləşdirilmiş, ayırıcı qatlı, 2 və ya 3 mis məftilli naqil


Quraşdırma naqillərinin texniki göstəriciləri

Naqilin markası

Damarların sayı, ədəd

Cərəyan keçirən damarların en kəsik sahəsi, (mm2)

H05V-U, H07V-U

H05V-R, H07V-R

H05V-K, H07V-K

H03VH-U, H05VH-U

1

1

1

2 və yaxud 3

0.5 ÷ 10

0,5 ÷ 240

0,5 ÷ 240

0,75 ÷ 4.0

Quraşdırma naqillərinin texniki göstəriciləri

Naqilin markası

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsiNaqilin təxmini diametri, (mm)

Naqilin təxmini çəkisi, (kq/km)

Cərəyan keçirən damarın 20˚C-də maksimal elektrik müqaviməti Om/km (çox olmamalı)
H05V-U

0,5

0,75

1,0

2

2.2

2.4

8

11

12

36,0

24,5

18,1

H07V-U

1,5

2,5

4,0

6,0

10

2.7

3.2

3.7

4.2

5.4

19

30

44

63

106

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83


TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • İcazə verilən maksimum istismar temperaturu: +70°C
  • Havanın nisbi rütubəti: 100%
  • İstismar müddəti: 15 il