NYM–0

Tətbiq sahəsi

İşçi gərginliyi 660V olan dəyişən cərəyanla işləyən avadanlıqlarda, yaşayış binalarında, müəsisələrdə və məişətdə, quru və rütubətli yerlərdə, kərpic və beton divarların daxilində və xaricində enerji təchizatını təmin etmək üçün stasionar quraşdırılan güc kabelləridir.

KONSTRUKSİYA

  1. Dairə formalı, tək məftilli və çox məftilli cərəyan keçirən mis damar
  2. PVC izolyasiya
  3. Damarlararası dolğu
  4. PVC örtük

  • NYM - 0 markalı kabeldə torpaqlama (sarı/yaşıl rənglənmiş) damar olmur

Neytral damarın (göy) və torpaqlama damarının rəngi (yaşıl/sarı) saxlanılmaqla, faza damarlarının rəngini istənilən rəng ilə əvəz etmək olar.


Kabelin texniki göstəriciləri

Kabelin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)Kabelin təxmini diametri, (mm)Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km)Cərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C tempe-raturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)

NYM

0,66 kV

2 х 1,5

3 х 1,5

4 х 1,5

5 х 1,5

8.8

8.9

9.9

10.9

118,1

136,4

161,5

188,7

12,10

2 х 2,5

3 х 2,5

4 х 2,5

5 х 2,5

10.

10.5

11.3

12.5

160,4

188,3

225,5

277,9

7,41

2 х 4,0

3 х 4,0

4 х 4,0

5 х 4,0

10.9

11.4

10.3

14.1

207,9

249,0

314,5

388,3

4,61

2 х 6,0

3 х 6,0

4 х 6,0

5 х 6,0

11.8

12.9

14.2

15.5

266,7

337,8

428,3

508,4

3,08

2 х 10,0

3 x 10,0

4 x 10,0

5 x 10,0

15.7

16.4

18.2

20.5

436,9

533,3

653,4

780,6

1,83

2 x 16,0

3 x 16,0

4 x 16,0

5 x 16,0

18.4

18.7

20.9

23.8

633,9

793,2

977,2

1194,7

1,15

2 x 25,0

3 x 25,0

4 x 25,0

5 x 25,0

20.8

22.2

24.5

26.8

922,0

1173,3

1482,8

1781,2

0,727

2 x 35,0

3 x 35,0

4 x 35,0

5 x 35,0

23.4

24.5

27.2

29.8

1228,1

1541,1

1917,0

2347,4

0,524

TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • Nominal işçi gərginliyi: 660 V
  • Kabelin istismar temperaturu: -30 +50 °C
  • Havanın nisbi rütubəti: 98%
  • İstismar müddəti: 30 il