ОКЛТ-Т

Tətbiq sahəsi

Elektrik dayaqlarından asma üçün “ikili örtüyə, laminə edilmiş büzməli polad lent zirehə, asqı trosa (fiqur-8) malik mərkəzi modullu” A-D(ZN)2Y(SR)T2Y / A-D(BN)2Y(SR)T2Y(ОКЛТ-Т) markalı optik lifli kabellər

Kabelin konstruksiyası

Daşıyıcı element burulmuş damara əsasən paralel yerləşir. Daşıyıcı element polad trosdan və ya dielektrik əsaslı güc elementindən (şüşə tərkibli plastik çubuq) təşkil oluna bilər. Mərkəzi modul - içərisində sərbəst yerləşdirilmiş optik liflərdən və geldən təşkil olunub. Mərkəzi modulun üzərinə aramid və ya şüşə iplərlə yanaşı daxili PE örtük çəkilir. Daxili örtük çəkilmiş kabelin üzərinə laminə edilmiş büzməli polad lent zireh çəkilməklə yanaşı ona paralel yerləşdirilmiş daşıyıcı elementə eyni anda yüksək sıxlıqlı PE xarici örtük çəkilir.

  1. Polad tros (T)/ polad məftil (Ts)
  2. Şüşə çubuq (Td)
  3. Optik lif
  4. Hidrofob gel
  5. Daxili örtük
  6. PBT modul
  7. Aramid (ZN) və ya şüşə (BN) iplər
  8. Büzməli polad lent zireh
  9. Xarici örtük

LİFLƏRİN RƏNGLƏRİNİN İDENTİFİKASİYASI (IEC 60304)

1-12123456789101112
Lifqırmızıyaşılgöysarıbozqəhvəyibənövşəyimaviqaranarıncıçəhrayı

Sifarişçinin tələbinə əsasən liflərin və modulun rəng identifikasiyaları fərqlənə bilər.

Optik liflərin sayı2-12
Modulların sayı (max)1
İşçi temperatur-60°C.....+70ºC
Quraşdırma temperaturu-10°C.....+50ºC
Anbarda saxlanma və daşınma temperaturu-60ºC......+70ºC
Minimal əyilmə radiusu20xD
Dartılma qüvvəsi (IEC 60794-1-2)3.5 ÷ 9 kN
Əzilmə qüvvəsi (IEC 60794-1-2)2.0 kN/100 mm (az olmayaraq)